Pracovné právo a poradenstvo v tejto oblasti

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nemáte pracovné právo v malíčku? Vieme, na koho sa obrátiť!
Pracovné právo ovplyvňuje náš každodenný život viac, než si myslíme.
Ak sme zamestnancom, plníme si pracovné povinnosti, oznamujeme zamestnávateľovi dôležité skutočnosti, vyberáme si dovolenku, mávame PN-ku a za prácu očakávame mzdu.
V postavení zamestnávateľa utvárame pracovné podmienky, prijímame zamestnancov, uzatvárame s nimi pracovného zmluvy alebo dohody, dávame im pracovné úlohy a v prípade nespokojnosti končíme pracovné pomery.

Oblasť pracovného práva je pomerne širokým spektrom práv a povinností, na plnenie ktorých dohliadajú inšpektoráty práce. Aj naoko malicherné porušenie Zákonníka práce však môže viesť k uloženiu pokuty.

 

Čo by mal vedieť zamestnanec?

Zamestnanec je vo vzťahu k zamestnávateľovi v slabšom postavení. Často najmä z dôvodu, že svoje práva pozná nedostatočne alebo vôbec. Tie mu vyplývajú nielen z pracovnej zmluvy, resp. z uzavretej dohody so zamestnávateľom, ale aj zo Zákonníka práce, či z predpisu upravujúceho špecifiká pre štátnozamestnanecký pomer.

V spleti paragrafov sa ale málokto vyzná.
Takmer každý zamestnanec pozná svoje základné práva ako je napríklad právo na mzdu, odpočinok po práci, uspokojivé pracovné podmienky, právo na dovolenku, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na zabezpečenie stravovania a iné.
Mal by však vedieť, že má tiež právo na rovnaké zaobchádzanie, teda v porovnaní s inými zamestnancami by mal byť za rovnakú prácu odmeňovaný rovnako. Mal by mať rovnaké pracovné benefity či pracovné podmienky ako jeho kolegovia.
Tiež má právo požadovať rovnopis dokumentu, ktorý podpisuje, či už je jeho obsahom zmena pracovných podmienok alebo oboznámenie sa s internými dokumentmi zamestnávateľa.

ako uspieť na pracovnom pohovorePrečítajte si tiež
Užitočné tipy, ako uspieť na pracovnom pohovore.

Zamestnanec by mal tiež poznať spôsoby, akými môže ukončiť pracovný pomer, a za akých podmienok mu vznikne nárok na odstupné či odchodné v určitej výške. V smere týchto jeho ďalších práv poskytujú poradenstvo inšpektoráty práce, no nie vždy tieto vedia poskytnúť komplexné služby pre nedostatok právomoci.
Zamestnanec sa môže napríklad domáhať neplatného skončenia pracovného pomeru zamestnávateľom. V takom prípade pomôže v konaním pred súdom len skúsený advokát.

Advokátska kancelária BÁNOS poskytuje zamestnancom poradenstvo v oblasti pracovného práva, zastupuje ich pred súdom v konaniach proti zamestnávateľom, posudzuje ich pracovné zmluvy a bezplatne poskytuje rady aj na svojej webovej stránke. Skúsenosti tejto spoločnosti v oblasti pracovného práva zabezpečia nájdenie riešenia aj na Váš problém v zamestnaní.

 

Čo by mal vedieť zamestnávateľ?

Vo vzťahu k zamestnávateľom je legislatíva pomerne prísnejšia ako voči zamestnancom. Je to z dôvodu zodpovednosti, ktorú zamestnávateľ má voči zamestnancom, a tiež z dôvodu jeho nadriadenosti.
Plnenie povinností vyžadovaných Zákonníkom práce, ale aj mnohými ďalšími právnymi predpismi si vyžaduje neustálu pozornosť, poznanie všetkých legislatívnych zmien a ich včasné zavedenie do praxe. To často spôsobuje zamestnávateľom problémy alebo im neuľahčuje situáciu, v ktorej sa nachádzajú.

Zrejme každý zamestnávateľ vie, že ukončiť pracovný pomer môže so zamestnancom výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou.
Napríklad už ale nevie, že skončenie pracovného pomeru dohodou  neznamená, že zamestnancovi nevznikne právo na odstupné.
Tiež máloktorý zamestnávateľ má vedomosť o možnosti písomného odstúpenia od pracovnej zmluvy v prípade, ak zamestnanec nenastúpi do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci. Neznalosťou svojich práv a povinností si zamestnávatelia často privodia vysoké pokuty zo strany inšpektorátov práce. Tie síce poskytujú aj zamestnávateľom právne poradenstvo, no ich stret je častejšie v prípade vykonávanej inšpekcie práce. Poradenstvo v pracovnoprávnej oblasti netreba preto podceňovať.

pracovné právo

 

Nechajte to na odborníka!

S vypracovaním zmlúv, dohôd, vnútorných predpisov, so zamestnávaním cudzincov či so zastupovaním pred súdmi a inšpektorátmi práce sa neváhajte obrátiť na advokátsku kanceláriu BÁNOS.
Termín konzultácie je možné si jednoducho dohodnúť po vyplnení objednávkového formuláru, umiestneného na jej webovej stránke. Zamestnávatelia či zamestnanci sa môžu na kanceláriu obrátiť tiež prostredníctvom internetovej bezplatnej poradne, umiestnenej takisto na jej webovej stránke.
Každodenný pohyb na šachovom poli pracovného práva je zárukou skúsenosti, prinášajúcej úspech s každým ťahom.

— PR článok —


Zdielať

About Author

Dana Bunová

Mám dlhoročné skúsenosti v marketingu na strane klienta, ako aj s prácou v reklamných agentúrach. Píšem o rôznych témach, oblastiach, ale najmä pre ženy.

Komentáre sú uzavreté.