Aké príspevky a prídavky dostanete po narodení dieťaťa?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Príspevok pri narodení dieťaťa je určite svojou výškou zaujímavý peňažný príspevok. Ide o jednorazový príspevok, ktorý poskytuje štát pri narodení dieťaťa.

 Tento príspevok v podstate zahŕňa dva príspevky:
1. Príspevok pri narodení dieťaťa
2. Príspevok na viac súčasne narodených detí

1. Príspevok pri narodení dieťaťa
Tento príspevok sa „vybavuje“ obvykle najskôr 28 dní od narodenia dieťaťa.
 PODMIENKY NÁROKU:
a. Narodenie dieťaťa
b. Trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby, ktorá príspevok dostane. Bydlisko je miesto, kde sa oprávnená osoba obvykle zdržuje, vykonáva zárobkovú činnosť, platí si zdravotné poistenie atď…. O tom, že Vaše bydlisko ja na území SR, budete predkladať úradu práce osobitné vyhlásenie.
c. Uzatvorenie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti – potvrdenie od pediatra na tlačive (žiadosti o tento príspevok), že má dieťa v zdravotnej starostlivosti.
d. Matka dieťaťa sa musela od štvrtého mesiaca tehotenstva raz za mesiac až do pôrodu zúčastňovať preventívnych prehliadok u lekára (potvrdenie od gynekológa na tom istom tlačive – žiadosti o tento príspevok).

 KTO SI MÔŽE NÁROKOVAŤ?
 Prednostne matka, ktorá dieťa porodila
 V prípade, že matka dieťaťa zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie alebo v prípade, že dieťa bola na základe súdneho rozhodnutia zverené do opatery otca, tak je oprávnenou osobou otec dieťaťa
 Osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo iného orgánu.

 VÝŠKA PRÍSPEVKU
 829,86 Eur ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo 28 dní
 151,37 Eur ak ide o dieťa narodené zo štvrtého alebo ďalšieho pôrodu, ktoré sa dožilo 28 dní
 151,37 Eur ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.

 Ak sa Vám narodili dve a viac detí súčasne, ktoré sa dožili 28 dní, tak sa Vám tento príspevok zvýši o sumu 75,69 Eur na každé jedno dieťa.
 Výška príspevku sa môže meniť k 1. septembru kalendárneho roka nariadením vlády.

príspevky pri narodení dieťaťa

 AKO A KDE SI UPLATNIŤ NÁROK NA TENTO PRÍSPEVOK?
 Na matrike, kde budete vybavovať rodný list dieťaťa (matrika podľa miesta narodenia dieťaťa, nie jeho trvalého pobytu!) Vám dajú tlačivo – Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.
 Tlačivo žiadosti si môžete pozrieť i na web stránke www.upsvar.sk.
 Toto tlačivo si vyplníte. Dôležitými časťami tohto tlačiva sú
 Potvrdenie gynekológa o tom, že matka dieťaťa sa od štvrtého mesiaca tehotenstva raz za mesiac až do pôrodu zúčastňovala preventívnych prehliadok u lekára
 Potvrdenie pediatra, že dieťa sa dožilo/nedožilo 28 dní a že s pediatrom bola uzatvorená dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti
 Tlačivo žiadosti o tento príspevok predložíte príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu osoby, ktorá o príspevok žiada.
 Spolu s tlačivom sa predkladajú ďalšie doklady, ktoré sú uvedené v záverečnej časti tlačiva alebo na stránke ÚPSVAR, spomeniem najmä
 originál občianskeho preukazu žiadateľa o príspevok,
 rodný list dieťaťa,
 vyhlásenie o bydlisku žiadateľa o príspevok (tlačivo na webstránke),
 čestné vyhlásenie žiadateľa (osobitné tlačivo).

 KTO VYPLÁCA TENTO PRÍSPEVOK – AKO SA VYPLÁCA?
 Tento príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 Je to jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa, takže ho dostanete iba jedenkrát.
 Vyplatí sa obvykle prevodom na Váš účet, ktorý zadáte do kolónky v žiadosti, ale existuje i možnosť vyplatiť ho v hotovosti. Spôsob vyplatenia si volíte zaškrtnutím príslušnej kolónky v tlačive/žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa.
 Tento príspevok dostanete vyplatený najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom ste podali žiadosť o tento príspevok, ak ste, samozrejme, priložili všetky potrebné doklady a žiadosť tak bola kompletná. Obvykle to Úrad práce stíha približne v polovici daného kalendárneho mesiaca.

Nárok na tento príspevok si musíte uplatniť do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa, inak Vám zaniká !

Tip: Ak na ÚPSVAR vyšlete podať žiadosť o tento príspevok svojho manžela alebo partnera, nezabudnite mu dať originál a fotokópiu svojho občianskeho preukazu a taktiež fotokópiu a originál rodného listu dieťaťa a ostatné súčasti tlačiva – žiadosti o príspevok.

 

Príspevok na viac súčasne narodených detí
 Tento príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú rodičom v súvislosti s riadnou starostlivosťou o:
a) súčasne narodené tri deti alebo súčasne narodených viac detí, alebo
b) v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne
Tento príspevok sa „vybavuje“ – podáva žiadosť po prvýkrát:
a) ak sa Vám narodili deti podľa písm. a) uvedeného vyššie, tak ku dňu (podľa dátumu narodenia – deň a mesiac) kedy dovŕšia jeden rok
b) ak sa Vám narodili deti podľa písm. b) uvedeného vyššie, pri dovŕšení jedného roku veku mladších detí
 O tento príspevok treba požiadať každý rok!

 PODMIENKY NÁROKU
 Ak sa žene narodia:
a. súčasne tri alebo viac detí. V tomto prípade sa poskytuje do 15. roku veku detí
alebo
b. sa jej v priebehu dvoch rokov opakovane narodia dvojčatá alebo viac detí súčasne. Príspevok sa poskytuje do veku 15 rokov prvého páru (trojčiat atď.) detí.
 Ďalšou podmienkou je, že osoba, ktorá príspevok dostane, sa o deti musí starať a mať trvalý pobyt spolu s deťmi v Slovenskej republike.

 KTO SI MOŽE NÁROKOVAŤ?
 Nárok naň má rodič dieťaťa, t.j. otec alebo matka, alebo náhradní rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo iného orgánu.
 Ak sa rodičia nevedia dohodnúť, kto si nárok na príspevok uplatní, tak má naň nárok prednostne matka.

 VÝŠKA PRÍSPEVKU A AKO ČASTO SA POSKYTUJE?
 Príspevok sa poskytuje jedenkrát za rok, na každé jedno dieťa vo výške 110,36 Eur.
 Prvýkrát sa poskytne pri dožití prvého roka detí a poslednýkrát pri dožití 15. roku detí.

 AKO A KDE SI UPLATNIŤ NÁROK NA TENTO PRÍSPEVOK?
 Na uplatnenie nároku na tento príspevok je potrebné vyplniť tlačivo – žiadosť o príspevok na viac súčasne narodených detí.
 Tlačivo, resp. žiadosť, sa predkladá Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.
 Spolu s tlačivom sa predkladajú ďalšie doklady, ktoré sú uvedené v záverečnej časti tlačiva, spomeniem najmä
 originál občianskeho preukazu žiadateľa o príspevok,
 rodný list dieťaťa,
 potvrdenie ošetrujúceho lekára, že má deti v lekárskej starostlivosti,
 u detí v školskom veku aj potvrdenie riaditeľa školy, ktorú deti navštevujú.

 KTO VYPLÁCA TENTO PRÍSPEVOK – AKO SA VYPLÁCA?
 Tento príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 Vyplatí sa obvykle prevodom na Váš účet, ktorý zadáte do kolónky v žiadosti ale existuje i možnosť vyplatiť ho v hotovosti. Spôsob vyplatenia si volíte zaškrtnutím príslušnej kolónky v tlačive/žiadosti o príspevok na viac súčasne narodených detí.
 Tento príspevok dostanete vyplatený najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom ste podali žiadosť o tento príspevok, ak ste, samozrejme, priložili všetky potrebné doklady a žiadosť tak bola kompletná. Obvykle to úrad práce stíha približne v polovici daného kalendárneho mesiaca.

Prídavok na dieťa

pris1Ďalšou peňažnou dávkou, ktorú je možné dostávať od štátu, je prídavok na dieťa a za splnenia určitých podmienok príplatok k tomuto prídavku. Tento prídavok je jednou z dávok, ktorú riešite tiež po narodení dieťatka.
 PODMIENKY NÁROKU
 Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva v podstate mesačne na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.
 Podmienkou je
• starostlivosť o nezaopatrené dieťa
• trvalý alebo prechodný pobyt žiadateľa o prídavok na území SR alebo občianstvo EÚ.
 Nezaopatreným dieťaťom je dieťa
 do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo
 do 25. roku života,
a súčasne
 ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
 sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo
 vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

 Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je štúdium, ktoré
 sa organizuje na strednej škole dennou formou alebo
uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.

 KTO SI MOŽE NÁROKOVAŤ?
 rodič dieťaťa (podľa dohody rodičov)
 rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo
 osoba, ktorá má dieťa v náhradnej starostlivosti na základe rozsudku súdu
 plnoleté nezaopatrené dieťa,
o ak niet rodičov,
o ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
o ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
o ktoré uzavrelo manželstvo,
o ktorého manželstvo zaniklo alebo
 maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti na základe rozhodnutia súdu.
 V prípade, že je týchto osôb viac, má nárok na prídavok iba jedna z nich, to znamená iba jeden rodič poberá prídavok na dieťa.

 VÝŠKA PRÍDAVKU A AKO ČASTO SA POSKYTUJE?
 V súčasnosti je výška prídavku 23,52 EUR na každé jedno dieťa.
 Tento prídavok sa poskytuje mesačne, vždy mesačne pozadu, a to do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste splnili podmienky nároku na prídavok. Obvykle chodí na účet okolo 13. až 15. dňa v mesiaci, závisí aj od toho, akú máte banku atď….
 Vypláca prevodom na Váš účet, ale existuje i možnosť vyplácať ho v hotovosti, ak o to písomne požiadate. Spôsob vyplácania si volíte zaškrtnutím príslušnej kolónky v tlačive/žiadosti o prídavok na dieťa. Ak požiadate o zmenu spôsobu vyplácania, Úrad práce Vám musí vyhovieť.
 Suma prídavku sa mení na základe meniaceho sa koeficientu. Zmenu tejto sumy oznamuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny opatrením.

 AKO A KDE SI UPLATNIŤ NÁROK NA TÚTO DÁVKU?
 Nárok na tento prídavok sa uplatňuje podaním tlačiva – žiadosti o prídavok na dieťa.
 Tlačivo si môžete stiahnuť aj elektronicky na web stránke www.upsvar.sk.
 Žiadosť sa podáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby (žiadateľa).
 Žiadosť môžete podať buď písomne (zašlete ju poštou alebo odnesiete osobne do podateľne úradu) alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.
 K žiadosti je potrebné priložiť množstvo ďalších dokladov. Ich zoznam nájdete v záverečnej časti tlačiva.

 KTO VYPLÁCA TENTO PRÍDAVOK – AKO SA VYPLÁCA?
 Túto dávku vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na mesačnej báze.
 Vypláca sa obvykle prevodom na Váš účet, ktorý zadáte do kolónky v žiadosti, ale existuje i možnosť vyplatiť ho v hotovosti. Spôsob vyplatenia si volíte zaškrtnutím príslušnej kolónky v tlačive/žiadosti o prídavok na dieťa.
 Prídavok sa vypláca najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom ste si naň uplatnili nárok a splnili všetky podmienky. Obvykle to úrad práce stíha približne v polovici daného kalendárneho mesiaca.
 Prídavok za celý kalendárny mesiac dostanete aj vtedy, ak boli podmienky na jeho vyplatenie splnené len za časť kalendárneho mesiaca (napr. ak dieťa nejakým spôsobom skončí na dennej forme štúdia na vysokej škole v polovici mesiaca, tak dostanete ešte prídavok na dieťa za celý mesiac).

Tip: Ak vyšlete na ÚPSVAR podať žiadosť o tento prídavok svojho manžela alebo partnera, nezabudnite mu dať originál a fotokópiu svojho občianskeho preukazu (ak budete v žiadosti Vy uvádzaná ako žiadateľka o prídavok) a taktiež fotokópiu a originál rodného listu dieťaťa

Príplatok k prídavku na dieťa
 K samotnému prídavku na dieťa je možné požiadať i o príplatok.
 Príplatok sa vypláca v sume 11,02 EUR.
 Rovnako ako v prípade prídavku na dieťa, je potrebné pre uplatnenie nároku na tento príplatok podať žiadosť – tlačivo nájdete na webovej stránke www.upsvar.sk.
 Nárok na príplatok k prídavku má rodič, ak
 má nárok na prídavok na dieťa
 je poberateľom dôchodku (starobný, invalidný,…), prípadne príspevku na opatrovanie
 nevykonáva zárobkovú činnosť
 nemá priznaný nárok na daňový bonus na dieťa, na ktoré sa žiada tento príplatok.
 Upozorňujem, že tieto podmienky musí spĺňať i druhý rodič dieťaťa, príp. manžel/manželka rodiča, ktorý žiada o príplatok (ale teda nie je rodičom dieťaťa).

 AKO SA VYPLÁCA PRÍDAVOK NA DIEŤA A PRÍPLATOK?
 Vyplácajú sa mesačne pozadu, a to vždy najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na prídavok, príp. príplatok a splnila podmienky pre ich vyplatenie.
 Vyplácajú sa na účet v banke (podľa toho, ako je vypísaná žiadosť o prídavok, príp. príplatok) alebo v hotovosti, ak o to požiada oprávnená osoba.
 Prídavok vyplatí ÚPSVAR vo výške za celý kalendárny mesiac, i keď podmienky na jeho výplatu boli splnené len za časť mesiaca.

Na záver k prídavku na dieťa
 Od 01.02.2014 nadobudla účinnosť novela zákona o prídavku na dieťa. Napriek tomu, že sa táto kniha týka skôr novonarodených detičiek a je ťažké predpokladať, aká bude právna úprava o tri roky, spomeniem nasledovné:
 Poberatelia prídavku na deti, ktoré po 01.02.2014 dovŕšili vek troch rokov, sú povinní oznámiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.
 Oznámenie je potrebné urobiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo tri roky veku.
 Tlačivo tohto oznámenia nájdete na webovej stránke www.upsvar.sk.
 Túto povinnosť nemáte, ak ešte poberáte materské alebo rodičovský príspevok.

prak1Jednorazový príspevok od obce
 Niektoré obce alebo mestské časti majú príjemný zvyk obdarovať novonarodených obyvateľov, či už hmotným darom alebo finančne.
 Obvykle je podmienkou pre takýto druh daru od obce
 trvalý pobyt rodiča alebo rodičov v danej obci alebo mestskej časti
 vyplnenie tlačiva (žiadosti o príspevok) a
 priloženie rodného listu dieťaťa.
 Neváhajte sa informovať na obecnom alebo miestnom úrade, či obec poskytuje jednorazový príspevok alebo hmotný darček pri narodení dieťaťa a aké sú podmienky na jeho uplatnenie.

Príspevok zamestnávateľa pri narodení dieťaťa
 Informujte sa u Vášho zamestnávateľa/na personálnom oddelení, prípadne si sami prečítajte interné predpisy alebo uzatvorenú kolektívnu zmluvu, či zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa.
 Zistite si podmienky poskytnutia príspevku od zamestnávateľa dostatočne včas, aby ste nezmeškali lehoty alebo neopomenuli predloženie požadovaných dokladov na ich uplatnenie.

KEDY?: Po narodení dieťaťa odporúčam zaslať zamestnávateľovi písomné oznámenie o narodení dieťaťa s priloženým rodným listom, či už z dôvodu poskytnutia príspevku od neho alebo daňového bonusu na dieťa.
Viac tipov a prehľadné kroky, ktoré treba podniknúť po narodení dieťaťa nájdete v knihe Márie Dvončovej Praktický sprievodca pre rodičov.


Zdielať

About Author

Jeden komentár

Leave A Reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.