Montessori metóda výchovy. Tipy, praktické úlohy a rady

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Je úžasné občas sledovať deti, ako sa hrajú. Či už sú to najmenšie deti ledva sa presúvajúce po koberci, alebo väčšie, ktoré si nájdu tichý kútik na svoju hru. Keď sa nechajú uniesť zvedavosťou, úplne sa odstrihnú od okolitého sveta, nič nevnímajú a vy ich potajomky sledujete. S úsmevom a nesmiernou láskou v srdci.
Hovorí vám to niečo?
Určite chcete, aby si tie hry užívali a aby im dávali aj čosi viac. Aby ich vzdelávali, učili, odovzdávali im rôzne zručnosti. Presne o tom je Montessori metóda, ktorá je čoraz obľúbenejšia, hoci vznikla už pred vyše sto rokmi.

Aká je podstata Montessoriovskej školy? Jej filozofia a stratégia? V čom sú konkrétne výhody a čo môže ponúknuť vaším deťom? O jej zakladateľke Marii Montessoriovej si môžete prečítať napríklad na Wikipedii, my sa budeme venovať praktickým veciam, ktoré viete využiť. Chceme vám dať tipy na knižky, ktoré búd vaše deti rozvíjať ešte viac. Ponúkneme zaujímavé a užitočné rady.

 

Pomôžte svojím deťom rásť

Montessori metóda kockyPodľa Marie Montessoriovej je dieťa vybavené vrodenými nepoznanými schopnosťami, hlbokým kognitívnym bohatstvom a plne rozvinutou životnou energiou. Práve tieto mu umožňujú vystavať si vlastné poznanie, ak sa nachádza v prívetivom a podnetnom prostredí, ktoré je schopné s vierou a vrúcne rešpektovať časovú postupnosť jeho vývinu.
A vy mu určite chcete pomôcť, aby tieto schopnosti rozvinulo naplno, však?

Každé dieťa je svojou podstatou jedinečné a mimoriadne. Vlastní potenciál rozvíjať sa.
Najlepšie mu pomôžete tak, že uprednostňujete jeho spontánnu iniciatívu. Rešpektujete jeho postupné objavovanie. Tolerujete, keď samé čelí vlastným chybám. A podporujete uspokojenie z toho, že sa učí ich neopakovať.
To sú základné pravidlá, na ktoré treba neustále myslieť.

 

Montessori metóda a hravá knižná séria

balíčky Montessori - Svet úspechovU najmenších detí môžete vyskúšať nové Montessori balíčky aktivít, ktoré sme otestovali aj my. Zatiaľ vyšli dva balíčky: Svet úspechov – TvarySvet úspechov – Čísla.
Balíčky obsahujú hravé aktivity, ktoré sa viažu na kognitívny vývin dieťaťa. Prostredníctvom hry sa vlastne učíte – hra je totiž vytvorená osobitným spôsobom tak, aby dieťaťu umožnila pristupovať k nej po svojom. Aby pochopilo, keď urobí chybu, rozvíjalo zručnosti a zároveň si udržiavalo motiváciu.
„Nie je jedno, v akom prostredí dieťa vyrastá a je dôležité, ako s ním komunikujeme,“ tvrdí pedagogička a odborná redaktorka Miriam Halamičková, ktorá si balíčky Svet úspechov vyskúšala tiež. „Montessori pedagogika je jedným zo vzácnych prístupov, ktoré nám môžu, aj cez tieto zrozumiteľné balíčky, pomôcť klásť deťom do cesty čo najmenej prekážok.“

Balíček Montessori – Svet objavov obsahuje kartičky puzzle (jedna časť puzzle vypovedá o tvare čísla a druhá o množstve). Dieťa a dospelí si sadnú ku stolu, dieťa obracia karty, dospelý môže komentovať, ale necháva dieťa samostatne preskúmavať karty. Potom prichádzajú kontrolné otázky… V balíčkoch je presný postup a tipy, ako využiť tieto hry. Sú tam aj užitočné informácie a rady.

Z ďalších kníh odporúčame Ako vychovať úžasné dieťa metódou Montessori – obsahuje množstvo nápadov na spoločné aktivity a odporúčania, vďaka ktorým sa z vás môže stať efektívnejší rodič. Prípadne kniha Ako rozvíjať schopnosti dieťaťa od Petry Arslan Šinkovej.

Prečítajte si tiež
Ako zvládať detské záchvaty hnevu podľa Montessori.

 

Prečo Montessori metóda?

Mnohí sa pýtajú – prečo by som mal dávať prednosť tejto metóde? Čím je iná a špecifická?
Je dokázané, že materiály pre rozvoj, ktoré vytvorila Maria Montessoriová, zodpovedajú tomu, ako deti skúmajú realitu typickým, prirodzeným a vedeckým spôsobom.
Akým začínajú svoj vývin: spoznávajú pevné telesá a kocky, farebné predmety, nákresy a geometrické tvary, veci vydávajúce zvuk a podobne. V podstate ide o zásobu hmotných zážitkov, ktoré ich učia rozoznávať zmyslové skúsenosti.

„Učiteľovou alebo rodičovou úlohou je zorganizovať okolie dieťaťa a asistovať pri spontánnych objavoch bez toho, aby naštrbil či zničil jeho prirodzenú detskú udivenosť a zvedavosť. Ich vlastnú časovú os vývinu a vlastný rytmus,“ vysvetľujú autorky spomínanej série Montessori – Svet úspechov Chiara Piroddiová a Agnese Baruzziová. Ako dodávajú, „učiteľ, či rodič má byť sokratovský, pozorný a pohotový. Citlivý voči objavom dieťaťa a bez neustáleho prúdu slov. Jeho úlohou je „zasvietiť na cestu a svetlo dať dieťaťu do rúk“.

Montessori metóda dieťa na strome

 

Obdobia Marie Montessoriovej

  • Obdobie pre väzby: od narodenia do 1 roka; dieťa sa sústredí na vytváranie vzťahov s primárnymi postavami svojho života.
  • Obdobie pre poriadok: od narodenia do 6 rokov; dieťa cíti potrebu mať okolo seba okolie, ktoré je usporiadané a spoľahlivé.
  • Obdobie pre pohyb: od šiestich mesiacov do 6 rokov, ide o fázu experimentovania s vlastným telom v prostredí, do ktorého dieťa patrí.
  • Obdobie pre jazyk: od narodenia do 7 rokov; dieťa sa učí usporadúvať svoje okolie pomocou jazyka a komunikácie.
  • Obdobie pre zmysly: od narodenia do 6 rokov, dieťa prejavuje záujem o to, čo podnecuje jeho päť zmyslov.
  • Obdobie pre drobné predmety: od 18 mesiacov do 7 rokov; pozornosť sa upína na objavovanie malých predmetov.
  • Obdobie pre sociálny vývin: od narodenia do 6 rokov; túto fázu však možno výrazne rozšíriť dovtedy kým sa u dieťaťa prejavuje potreba po sociálnych vzťahoch.

montessori školaPrečítajte si tiež
Senzitívne obdobie dieťaťa podľa Montessori.

 

Vývinové fázy podľa Marie Montessoriovej

Vývin vizuálno-percepčných funkcií rozdeľuje Maria Montessoriová do troch fáz od narodenia do veku desať rokov.

ikona mama dietaPrvé detstvo: 0 až 2 roky

Vizuálny systém novorodencov nie je ešte veľmi vyvinutý. Ich videnie je zahmlené a sú schopní vidieť iba stimuly vo veľmi malej vzdialenosti, približne 19 – 25 centimetrov. Počas prvých štyroch mesiacov života prejdú najväčšími zmenami svojich vizuálnych funkcií: získajú binárny fókus, zlepší sa im ostrosť a trichromatické videnie.
Novorodenci už vedia ukázať, že uprednostňujú istý typ stimulov. Predovšetkým sa im páčia predmety v pohybe a vďaka symetrii a pravidelnosti čŕt aj ľudská tvár.

ikona mama dietaDruhé detstvo: 2 až 6 rokov

Čo sa týka zmien a nadobúdania poznania, druhé detstvo je najbohatšie. V tomto období sa nervový systém dieťaťa rozvíja a tvorí množstvo nových prepojení.
Dieťa postupne prestáva vnímať svet v kontrastoch a dokáže sa zamerať na jednotlivé vnemy. Dozrieva aj schopnosť rozlišovať medzi tým, čo je a čo nie je dôležité. Toto je obdobie, v ktorom sa objavuje fenomén detského synkretizmu, teda fenomén, vďaka ktorému dieťa vníma celok, no nevníma jeho jednotlivé časti.

V tomto období je vhodné dieťaťu v hrách či didaktických aktivitách predkladať materiál, ktorý sa venuje vždy iba jednej premennej (dĺžka, farba, tvar, hustota a podobne).
Dieťa začína rozvíjať prepracovanejšie chápanie sveta. V týchto rokoch tiež dozrieva vnímanie priestoru a orientácie v ňom.

ikona mama dietaTretie detstvo: 6 až 10 rokov

V treťom detstve sa stratégie vnemovej analýzy zlepšujú. Ide predovšetkým o schopnosť vysporiadať sa so stimulmi a takisto pokračovať v dôkladnom skúmaní. Vnímanie priestoru podľa metrickej sústavy sa dokončuje.

Od desiateho roku dieťa postupne nadobúda charakteristické črty myslenia dospelého, ako je flexibilita, reverzibilita a systematickosť. Okrem toho si zdokonaľuje schopnosť mentálnej reprezentácie, ktorá mu umožňujú použiť vyvinutejšie vizuálno-percepčné a vizuálno-priestorové operácie, napríklad mentálne rotácie a používanie mentálnych obrazov.


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.