Ako založiť s.r.o. cudzincom

Pinterest LinkedIn Tumblr +

V súvislosti s podnikaním platia na našom území rovnaké podmienky v rovnakom rozsahu pre občanov Slovenskej republiky, občanov Európskej únie či pre štátnych príslušníkov pochádzajúcich z tretích krajín. Jedna z najčastejších foriem podnikania je s.r.o., a túto možnosť podnikania si môžu vybrať aj cudzinci. Otázkou je – ako založiť s.r.o. cudzincom? Poradíme.

Ako založiť s.r.o. cudzincom?

ako založiť s.r.o.Proces vzniku obchodnej spoločnosti pozostáva z viacerých krokov, ktorými sú spísanie a podpísanie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, v ktorej si zakladatelia dohodnú obchodné meno spoločnosti, predmet činnosti a sídlo, kto budú prví konatelia. Ďalej spoločníci, akými vkladmi sa budú podieľať na podnikaní.

K zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve cudzinec potrebuje aj osvedčenie o živnostenskom oprávnení, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, vyhlásenie správcu vkladu, prípadne vyhlásenie jediného spoločníka, čestné vyhlásenie o tom, že je zahraničnou fyzickou osobou aj doklad preukazujúci bezúhonnosť. Po vypracovaní potrebných dokumentov sa následne vykoná zápis do obchodného registra.

Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola spoločnosť zapísaná do obchodného registra. Ak cudzinec má záujem byť v slovenskej s.r.o. spoločníkom, môže ním byť bez akýchkoľvek obmedzení. Avšak proces je o niečo zložitejší, ak sa cudzinec chce stať konateľom v slovenskej s.r.o. pretože na to, aby mohol byť konateľom, musí predložiť spolu s návrhom na zápis s.r.o. i jeho povolenie na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt.

Aké doklady treba pripraviť?

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu predloží cudzinec osobne na oddelení cudzineckej polície. K tejto žiadosti je potrebné pripojiť aj nasledovné doklady, ktoré nesmú byť staršie ako 90 dní:

  • dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm,
  • platný cestovný doklad,
  • doklad potvrdzujúci účel pobytu,
  • doklad preukazujúci bezúhonnosť,
  • doklad potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu,
  • doklad potvrdzujúci finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti,
  • doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, napríklad list vlastníctva alebo čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti, nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, potvrdenie ubytovacieho zariadenia
  • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Prechodný pobyt na účel podnikania možno vydať na predpokladaný čas podnikania, najviac však na 3 roky. Tento pobyt možno obnoviť a to v prípade ak cudzinec naďalej spĺňa podmienky na pobyt a zároveň trvá účel pobytu.

Ako obnoviť pobyt na SlovenskuPrečítajte si tiež
Ako obnoviť pobyt na Slovensku? Toto treba urobiť.

Obráťte sa na odborníkov

Ste cudzinec a máte záujem o udelenie prechodného, trvalého či tolerovaného pobytu?  Radi by ste si založili obchodnú spoločnosť na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia?
Zdravotnícke právo je oblasť v ktorej advokátska kancelária Šaľa poskytuje právne poradenstvo najmä v zakladaní ambulancií, získavaní licencií na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení či prípravou pracovných zmlúv medzi zdravotníckymi zariadeniami a ich zamestnancami.

Založenie s.r.o. či vybavenie prechodného pobytu môže predstavovať zložitý proces, ktorý si vyžaduje odborné vedomosti i prax a preto je vždy lepšie poradiť sa s niekým s praktickými skúsenosťami, ako byť neskôr prekvapený prípadnými nepríjemnosťami.

 

TS, foto: Freepik.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.