Ako obnoviť pobyt na Slovensku? Toto treba urobiť a vybaviť

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mnoho cudzincov, ktorí chcú v tejto krajine žiť, študovať alebo majú záujem o zakladanie s.r.o. a chcú tu podnikať, si pri končení platnosti udeleného prechodného pobytu kladú otázku: je vôbec možné si tento pobyt obnoviť?
Prechodný pobyt je možné si obnoviť a to najneskôr v posledný deň platnosti prechodného pobytu. Obnovenie tohto pobytu predstavuje zložitý proces pri ktorom je dôležité spolupracovať so zamestnávateľom, orgánmi štátnej správy, zdravotnou či sociálnou poisťovňou. Ak ste cudzinec, ktorému končí platnosť prechodného pobytu, nižšie uvedené informácie ohľadom obnovenia pobytu Vám zaručene urýchlia a zjednodušia obnovenie pobytu na našom území.

Čo treba predložiť pri žiadosti o obnovenie prechodného pobytu?

 K žiadosti o obnovenie pobytu je potrebné predložiť platný cestovný doklad spolu s jednou fotografiou s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu aktuálnu podobu cudzinca. Zoznam ďalších príloh k žiadosti závisí od toho na aký účel mal cudzinec udelený pobyt. Napríklad pri obnove pobytu na účel podnikania je potrebné predložiť aj doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie, resp. výpis z obchodného registra spoločnosti. Pri obnove pobytu na účel zamestnania je potrebné predložiť dodatok k pracovnej zmluve, resp. prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania ako aj čestné vyhlásenie o dohodnutej mzde.

Okrem vyššie uvedených dokladov je potrebné k žiadosti o obnovenie pobytu (pri každom účele) predložiť aj nasledujúce doklady, ktoré nesmú byť staršie ako 90 dní:

  • finančné zabezpečenie pobytu – napríklad pracovná zmluva, kde je uvedená mzda alebo potvrdenie o zostatku na bankovom účte cudzinca,
  • potvrdenie zdravotnej poisťovne o existencii poistenia cudzinca – zdravotné poistenie je dôležité mať aj počas doby rozhodovania o obnovení pobytu,
  • doklad preukazujúci ubytovanie – napríklad čestné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti, v ktorej má cudzinec nahlásený pobyt s ich úradne osvedčenými podpismi, ak je cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti, stačí to uviesť v žiadosti.

Žiadosť k obnoveniu pobytu sa podáva výhradne osobne, na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Cudzinec sa nemôže pri podaní žiadosti o obnovenie pobytu dať zastúpiť inou osobou prostredníctvom plnej moci, okrem prípadu obnovenia pobytu na účel zlúčenia rodiny. Ak ide o cudzinca, ktorý pre svoju bezvládnosť nedokáže osobne predložiť žiadosť o obnovenie prechodného pobytu za účelom zlúčenie rodiny, môže žiadosť podať cudzinec, s ktorým žiada zlúčenie rodiny.

Ako obnoviť pobyt na Slovensku

 Na aké dlhé obdobie sa obnovuje pobyt?

 Obnoviť prechodný pobyt za účelom podnikania je možné najviac na obdobie 3 rokov. Pri sezónnom zamestnaní najviac na obdobie, ktoré spolu s predchádzajúcim udeleným prechodným pobyt a pobytom na sezónne zamestnanie súhrnne nepresiahne 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a ukončenie sezónnej práce si vyžaduje ďalší pobyt.

Pri obnove pobytu za účelom štúdia môže policajný útvar obnoviť pobyt na 9 mesiacov, ak cudzinec chce zostať na Slovensku s cieľom hľadať si prácu alebo začať podnikať. Pri účele zlúčenia rodiny najviac na 5 rokov a v ostatných prípadoch najviac na 3 roky.

Ako získať prechodný pobytPrečítajte si tiež
Ako získať prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny.

Policajný útvar rozhodne o žiadosti do 90 dní. V lehote 30 dní sa rozhodne, ak ide o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktorý bude vykonávať zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily za splnenia všetkých zákonných podmienok.

Pri obnovení pobytu je potrebné rátať aj so zaplatením správneho poplatku. Tieto poplatky sú rôzne, napríklad pri obnove pobytu za účelom podnikania sa platí 132,50 EUR, pri obnove pobytu za účelom zamestnania to je 99,50 EUR a za obnovu pobytu pri zlúčení rodiny predstavuje poplatok sumu vo výške 66 EUR.

Zdá sa Vám proces obnovy pobytu náročný? Máte záujem o prípravu dokumentácie v prípade podania žiadosti o udelenie prechodného, trvalého alebo tolerovaného pobytu?
Cudzinecké právo je oblasť v ktorej má advokátska kancelária Šaľa bohaté skúsenosti vďaka, ktorým Vám poskytne komplexné právne služby a právne poradenstvo. Pri právnej pomoci v uvedenej oblasti sa kladie dôraz najmä na individuálny prístup, efektivitu a odbornosť. Stačí zadať do internetového prehliadača heslo advokát Šaľa, po krátkom hľadávaní zistíte, kto sa v meste Šaľa venuje oblasti cudzineckého práva.

TS, foto: Vecteezy.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.