Ako získať prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Možno ste cudzinec, ktorý má na Slovensku prechodný alebo trvalý pobyt a radi by ste mali svoju rodinu tu pri sebe. Možno tu podnikáte alebo pracujete a chcete si sem priviesť svojich blízkych. Poradíme, ako získať prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny, čo je podmienkou zákonného pobytu. Radia odborníci, ktorí majú s tým skúsenosti.

Komu možno udeliť prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny?

Príslušný policajný útvar udelí prechodný pobyt tohto typu žiadateľovi, ktorý je rodinným príslušníkom osoby, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov, alebo závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy.

Za rodinného príslušníka podľa zákona o pobyte cudzincov možno pokladať manžela, ak manželia majú najmenej 18 rokov. Ďalej slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov osoby, ktorá má udelený pobyt a/alebo jeho manželom. Potom nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov osoby s udeleným pobytom alebo jeho manžela, ktorý trpí dlhodobo zlým zdravotným stavom a nedokáže sa o seba postarať.
Tiež rodič osoby, ktorý má udelený pobyt alebo jeho manžela, ktorý je závislý od jeho starostlivosti, keďže v krajine, odkiaľ prichádza, nemá poskytnutú patričnú podporu od rodiny.

Cudzinec osobne predkladá žiadosť o prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny na predpísanom tlačive a v slovenskom jazyku. K žiadosti je nutné pripojiť aj tieto doklady:

  • platný cestovný pas,
  • matričný doklad,
  • dve farebné fotografie v rozmere 3x 3,5 cm,
  • doklad potvrdzujúci bezúhonnosť žiadateľa,
  • súhlas druhého rodiča slobodného dieťaťa mladšieho ako 18 rokov, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti,
  • doklad o zabezpečení ubytovania najmenej na 6 mesiacov,
  • doklad o finančnom zabezpečení,
  • správny poplatok.

rodinné príspevkyPrečítajte si tiež
Aké príspevky a prídavky dostanete po narodení dieťaťa?

Doklady, ktoré cudzinec predkladá spolu so žiadosťou nesmú byť staršie ako 3 mesiace. Ak sú verejné doklady vydané v zahraničí, musia byť úradne overené formou apostilly alebo superlegalizácie a preložené do slovenského jazyka úradným prekladateľom. Žiadosť spolu s dokladmi je možné podať na zastupiteľskom úrade alebo na oddelení cudzineckej polícii.

Cudzinec počas platnosti pobytu tohto typu môže podnikať, pracovať s platným povolením na zamestnanie v období do uplynutia deviatich mesiacov od udelenia prechodného pobytu, pracovať bez potreby ďalších povolení v období po uplynutí deviatich mesiacov od udelenia prechodného pobytu a taktiež študovať.

Ako získať prechodný pobyt

 Je možné si prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny obnoviť?

Ak pretrváva účel, je možné pobyt cudzinca obnoviť a to aj opakovane. Najneskôr v posledný deň platnosti prechodného pobytu, cudzinec na príslušnom oddelení cudzineckej polície predloží žiadosť o obnovenie tohto pobytu. V prípade ak cudzinec nie je schopný pre svoju nevládnosť predložiť žiadosť osobne, môže to urobiť zaňho osoba, s ktorou žiada o zlúčenie rodiny. Prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny je možné obnoviť najviac na päť rokov.

Advokátska kancelária Nitra disponuje bohatými skúsenosťami a znalosťami v oblasti rodinného práva, v rámci ktorého pre Vás zabezpečí najmä komplexnú pomoc pri rozvode, zastupovanie pred súdom v konaní o rozvod manželstva, úpravu pomerov maloletých detí po rozvode, výživné maloletých detí ako aj zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

TS, foto: Freepik.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.