Ako získať prechodný pobyt za účelom štúdia

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku máme školy, kvôli ktorým sem prichádzajú cudzinci študovať odbory, ktoré im zadovážia skvelé presadenie v pracovnom živote. Nové vedomosti a vysnívaný akademický titul láka mnoho cudzincov z rôznych krajín.
Avšak so štúdiom na slovenských školách sú spojené povinnosti, ktoré musí cudzinec splniť. Jednou z povinností je vybavenie prechodného pobytu za účelom štúdia. Nižšie uvedené informácie Vám pomôžu urýchliť vybavovanie prechodného pobytu na našom území.

Komu je možné prideliť pobyt?

prechodný pobyt za účelom štúdia

Prechodný pobyt tohto typu môže byť udelený osobe, ktorá:

 • študuje na strednej škole na dennom štúdiu a má menej ako 20 rokov,
 • je žiakom nadstavbového štúdia, kvalifikačného štúdia, špecializačného štúdia, vyššieho odborného štúdia a má menej ako 23 rokov,
 • je študentom vysokej školy alebo osoba počas absolvovania jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej škole, ktorá je organizovaná slovenskou vysokou školou.

Aké doklady je potrebné predložiť pri žiadosti o pridelenie prechodného pobytu?

Cudzinec musí vyplniť žiadosť o prechodný pobyt ku ktorej priloží potrebné doklady, ktoré však nemôžu byť staršie ako tri mesiace. Týmito dokladmi sú:

 • platný cestovný pas,
 • správny poplatok,
 • dve farebné fotografie v rozmere 3x 3,5 cm,
 • doklad o zabezpečení ubytovania (okrem študentov vysokej školy),
 • doklad potvrdzujúci bezúhonnosť žiadateľa (okrem osôb, ktoré nedovŕšili 14 rokov),
 • doklad preukazujúci účel pobytu (napr. potvrdenie školy o prijatí na štúdium),
 • doklad o finančnom zabezpečení.

Vyplnenú žiadosť s dokladmi je potrebné predložiť na zastupiteľskom úrade alebo na oddelení cudzineckej polícii. Cudzinecká polícia musí rozhodnúť o žiadosti v prípade študentov do tridsiatich dní.

Aké ďalšie povinnosti musí cudzinec splniť po získaní prechodného pobytu?

 • je povinný uzavrieť zdravotné poistenie do troch pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyt,
 • je povinný odovzdať lekárske potvrdenie, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie do tridsiatich dní od prevzatia dokladu,
 • je povinný do piatich pracovných dní oznámiť cudzineckej polícii akékoľvek zmeny,
 • je povinný do troch pracovných dní oznámiť cudzineckej polícii zánik účelu pobytu.

Ako získať prechodný pobytPrečítajte si tiež
Ako získať prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny.

Je možné obnoviť pobyt?

O obnovenie prechodného pobytu možno požiadať, ak cudzinec pokračuje v štúdiu na slovenskej škole alebo po úspešnom absolvovaní štúdia tu chce zostať s cieľom hľadať si zamestnanie alebo začať podnikať. Žiadosť o obnovenie pobytu sa podáva osobne na cudzineckej polícii najneskôr v posledný deň platnosti pobytu. K žiadosti je potrebné predložiť len platný cestovný pas.

Pracovné právo je oblasť v ktorej advokátska kancelária Šaľa vychádza z dlhoročných skúseností vďaka ktorým pre Vás zabezpečí najmä komplexné právne služby ohľadom vypracovania jednostranných a dvojstranných právnych úkonov týkajúcich sa vzniku a zániku pracovného pomeru. Ak potrebujete právne poradenstvo ohľadom pracovného práva, advokát Šaľa je pripravený Vám pomôcť aj dobre poradiť.

 

TS, foto: Banos.sk


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.