Dôvody rozvodu manželstva a úprava rodičovských práv a povinností

Pinterest LinkedIn Tumblr +

V súčasnej dobe dochádza k rozvodu manželstva čoraz častejšie. Keď sa pozrieme na svojich rodičov, či už prarodičov ich manželstvo vydržalo celý život, milovali sa a vzájomne podporovali. Ako je možné, že v dnešnej dobe dochádza stále častejšie k rozpadu rodiny?

Dôvody rozvodu?

Dôvody na rozvod manželstva sú viaceré, no môžeme hovoriť najmä o rozdielnosti pováh, názorov či záujmov. Častým dôvodom je aj nevera, či už alkoholizmus jedného z manželov.

Podľa zákona  č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o rodine“) k zrušeniu manželstva môžeme pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. Súd môže manželstvo rozviesť v prípade splnenia dvoch základných kritérií, ktoré sú upravené v § 23 ods. 1 zákona o rodine,  a to:

 1. vzťahy medzi manželmi sú vážne narušené a trvalo rozvrátené,
 2. manželstvo neplní svoj účel, pričom nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi súd prihliada najmä na porušenie povinnosti manželov. Dôležité je pripomenúť, že súd pri rozvode manželstva zároveň nepochybne prihliada na záujem maloletých detí, pokiaľ z manželstva pochádzajú.

Rozvod a maloleté deti

Pokiaľ z manželstva pochádzajú maloleté deti a manželom sa nepodarilo obnoviť manželské spolužitie, táto situácia by nemala ovplyvniť maloleté dieťa. Daná situácia neznamená, že manželia zlyhajú ako rodičia maloletého dieťaťa. Rozvod manželstva je stresujúcou situáciou pre oboch manželov, ale najmä pre maloleté dieťa, preto je potrebné danú situáciu vyriešiť, čo najmenej bolestivo a v čo najlepšom záujme dieťaťa.

Pokiaľ nie je možné obnovenie manželského vzťahu a jeden z manželov sa rozhodne podať návrh na rozvod je potrebné aby v ňom uviedol všetky podstatné náležitosti, ako označenie príslušného súdu, označenie účastníkov konania, vec, ktorej sa návrh týka, petit, podpis a dátum.  Návrh na rozvod sa podáva na okresný súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko. Ak sú manželia zároveň rodičmi maloletých detí, súd je povinný v konaní o rozvod manželstva súbežne upraviť aj výkon rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. Ak sa manželia na danej úprave nevedia dohodnúť o úprave rozhodne vždy súd.

Úpravou výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode sa rozumie najmä rozhodnutie súdu o osobnej starostlivosti resp. ktorému z manželov sa maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, prípadne sa dieťa môže zveriť do osobnej striedavej starostlivosti, o zastupovaní maloletého dieťaťa a správe jeho majetku, o úprave styku, pokiaľ je dieťa zverené do osobnej starostlivosti jednému z rodičov, o určení výšky výživného a o úprave styku maloletého dieťaťa s rodičom, ak bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti.

dôvody rozvodu

Striedavá starostlivosť

Podľa § 24 zákona o rodine, ak sú obaja rodičia spôsobilí maloleté dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obaja rodičia záujem, súd môže zveriť dieťa do striedavej starostlivosti oboch rodičov. Daná skutočnosť je možná len v prípade ak je to v záujme maloletého dieťaťa a ak budú týmto spôsobom lepšie zaistené potreby dieťaťa. Pri určovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä:

 1. bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,
 2. ochrana dôstojnosti ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
 3. úroveň starostlivosti o dieťa,
 4. názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následného pocitu viny,
 5. okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,
 6. ohrozenie vývinu dieťaťa,
 7. podmienky zachovania identity dieťaťa,
 8. podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s oboma rodičmi,
 9. využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa.

V rámci vyhodnotenia najlepšieho záujmu dieťaťa je potrebné aby sa súdy vysporiadali nielen s technickými podmienkami na výchovu a starostlivosť, ale aby sa zamerali najmä aj na emocionálnu stránku dieťaťa.

tipy pre šťastné manželstvoPrečítajte si tiež
7 rád pre šťastné manželstvo alebo partnerstvo.

Je Vaše manželstvo rozvrátené? Máte viacero dôvodov pre ktoré rozmýšľate podať návrh na rozvod? Ste rodičom maloletého dieťaťa a bojíte sa, ako bude konanie o rozvode prebiehať? Máte pocit, že práve advokát by Vám s danou situáciou dokázal pomôcť? Ste z okolia Šale? Zadajte do internetového prehliadača heslo „právnik Šaľa“ a pár klikmi dostanete všetky potrebné informácie.

TS, foto: dreamstime.com


Zdielať

About Author

Komentáre sú uzavreté.